Algemene info

Ruimingwerken

Ruimdienst Quicke heeft ruim 50 jaar ervaring,  en is een erkende OVAM-ophaler. Wij komen langs voor het ledigen van alle mogelijke putten:

  • Septische beerputten
  • Vergaarputten/zimperputten
  • Pompputten
  • Regenwaterputten
  • Afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA’s)
  • Vetafscheidingsputten van grootkeukens (horeca)
  • (Kruip)kelders
  • Koolwaterstofafscheiders

 

Takenpakket

Alle afval wordt afgevoerd naar erkende verwerkingscentra met verwerkingsattesten, conform de wettelijke vereisten. De werken worden uitgevoerd met hoge druk-/vacuüm COMBI-vrachtwagens. De hoge druk reinigt grondig, het vacuüm zuigt alles op. Deze vrachtwagens worden bediend door één of twee arbeiders/operatoren.

Met ons gemotiveerd en vakkundig team en een volledig nieuw wagenpark – met de nieuwste installaties en gereedschappen – staan wij klaar voor particulieren, bedrijven, instellingen, en openbare besturen. Kortom, voor iedereen in de regio Brugge en omstreken, alsook Noord West-Vlaanderen.

 

Ervaring

Als u dat wilt, zorgen wij ook voor een periodiek onderhoud, waarbij wij u op gerichte tijdstippen laten weten wanneer uw putten of leidingen gereinigd moeten worden. Wij nemen contact op met u, om concreet af te spreken wanneer de werkzaamheden het best plaatsvinden.

Dankzij preventief onderhoud krijgt u nooit onverwachte problemen met overvolle putten of verstopte rioleringen. De planning wordt altijd gemaakt in overleg met de klant, zodat u perfect op de hoogte bent van de tijdstippen.

Septische beerputten

Reiniging

Wanneer u last heeft van geurhinder of slecht werkende/klokkende toiletten, is het aanbevolen dat u de septische beerput controleert. Als u vaststelt dat deze overvol is, moet de put geleegd worden. De werken worden uitgevoerd met hoge druk-/vacuüm COMBI-vrachtwagens. Het vacuüm zuigt al het materiaal op en met de hoge druk kan de put gereinigd worden, zodat deze terug in perfecte staat verkeert. Deze vrachtwagens worden bediend door één of twee arbeiders/operatoren. Na het ledigen en reinigen wordt het afvalwater naar een gespecialiseerde verwerker gevoerd. 

Onderhoud

Het is aanbevolen uw put regelmatig te legen naargelang de grootte van uw put en het aantal bewoners om problemen met uw toilet, geurhinder of verstoppingen te voorkomen. Hiervoor kan u telefonisch of via het contactformulier een precieze afspraak maken. Tevens is het ook mogelijk om een periodiek onderhoud aan te vragen. Hierbij wordt bijgehouden wanneer het tijd is om uw put te legen, zo hoeft u zelf niets bij te houden! Vooraf wordt u dan gecontacteerd om een precieze afspraak te maken volgens uw wensen.

Vergaarputten

Reiniging

Vergaarputten of vuilputten moeten regelmatig onderhouden worden zodat u geen last heeft van geurhinder, de putten blijven werken en niet verstopt raken. Bij het reinigen wordt eerst al het aanwezige vuil en slib weggezogen met de vacuüm installatie. Daarna wordt de vergaarput proper gespoten met een hoge druk installatie. Vervolgens worden alle toevoer- en afvoer leidingen gereinigd om eventuele verstoppingen te voorkomen/op te lossen. Ten slotte wordt met de hoge druk installatie getest of de vergaarput perfect werkt.

Ook kunnen wij reukafsluiters, klokputjes, sterfputjes en rioolkolkjes reinigen!

Onderhoud

Vergaarputten moeten op regelmatige basis geleegd en gereingigd worden om problemen, zoals geurhinder of wateroverlast door verstopping , te voorkomen. Bij ons kan u een periodiek onderhoud aanvragen. Hierbij wordt door ons bij gehouden wanneer uw vergaarputten (en andere putten) geleegd en gereingigd moeten worden. Op voorhand wordt er gebeld om een precieze afspraak te maken. Zo hoeft u zelf niets bij te houden!

Klik hier om een afspraak te maken of vragen te stellen!

Pompputten

Voor het ledigen en reinigen van pompputten bent u bij Ruimdienst Quicke aan het juiste adres !

Wij ledigen de pompput volledig en vervolgens wordt deze, op vraag van de klant, gereinigd. Hierbij worden de  wanden van de put en de pomp zelf schoongespoten met een hogedrukinstallatie. Tijdens het reinigen wordt de pompinstallatie proper gemaakt en de vlotters van de pomp correct opgehangen. Zo zal de pompput terug naar behoren functioneren !  We zorgen ervoor dat de pompput zich in perfecte staat bevindt en de klant niet in problemen komt.

Wat is een pompput?

Een pompput is een put waar al het water in verzameld wordt, om dan verder getransporteerd te worden naar de riolering via een persleiding. Bij elk gebouw of terrein waar afvoerpunten of lozingstoestellen zich op een zodanig laag niveau bevinden dat het water niet naar de riolering stroomt, moet men een pompput voorzien. Zo kan het water toch afgevoerd worden naar de riolering.

Pompput

Het is belangrijk een pompput regelmatig te onderhouden om de installatie in een optimale staat te houden en zo de levensduur ervan te verlengen. Ook storingen of defecten kunnen op tijd vastgesteld worden zodat er zich geen overstromingen kunnen voordoen.

 

Regenwaterputten

Regenwaterput

Het is heel interessant om regenwater te gebruiken in plaats van leidingwater. Zowel voor uw portefeuille als voor het milieu. Wanneer u regenwater gebruikt in het huishouden of in de tuin is het natuurlijk van zelfsprekend dat dit water zo proper en zuiver mogelijk moet zijn.  Wanneer het water bruin kleurt en/of een onaangename geur heeft, raden wij u aan uw put zo snel mogelijk te laten reinigen zodat het regenwater weer bruikbaar is. Zolang er vuil, slib, aarde of andere voorwerpen zich in de put bevinden, blijft het water onzuiver.

Reiniging

Het reinigen van uw regenwaterputten gebeurt in verschillende stappen. Eerst wordt het resterende regenwater uit de put gepompt. Vervolgens daalt een medewerker af in de put om het achtergebleven slib op te zuigen en de volledige put te reinigen. Hierbij worden de pomp en vlotter ook gereinigd zodat alles naar behoren werkt. Ook de toevoeren van regenwater en afvoer van de put worden gereinigd, zodat de kans dat het regenwater snel terug onbruikbaar wordt gering is.

Onderhoud

Het is aangeraden op vaste basis uw regenwaterput te controleren op waterkwaliteit. Indien u vaststelt dat het water troebel en onbruikbaar is, kan u een afspraak maken. De planning wordt altijd gemaakt in overleg met de klant, zodat u precies weet wanneer we langskomen en aanwezig kan zijn bij de werken. Indien u een afspraak maakt, zorgt u er best voor dat er zo weinig mogelijk water in de put aanwezig is. Dit om de kosten van het ledigen te drukken en de werken sneller te laten verlopen.

Opvullen

Ook voor het vullen van uw (regenwater)putten kan u bij ons terecht. Wanneer u na het reinigen van uw put onmiddellijk terug gebruik wil maken van regenwater kan deze ook opnieuw gevuld worden. Wij vullen uw put met 15 m3 helder, proper water zodat u geen hinder ondervindt! Ook bij het plaatsen van een nieuwe put bij renovatiewerken of nieuwbouw kan u ons contacteren om putten met water te vullen zodat er geen risico ontstaat dat deze na plaatsing terug naar boven komen!

Vetafscheiders

Vetafscheider

Elk dienstverlenend-,  horeca- of levensmiddelen verzorgend  bedrijf moet in het bezit zijn van een vetafscheider om het vet op te vangen zodat het niet in de riolering terecht komt.  Bij ons bent u aan het juiste adres om uw vetput te legen en reinigen. Wij ruimen alle vetputten, van beenhouwerijen, grootkeukens, vleesverwerkende bedrijven, visverwerkers tot restaurants. Iedereen die een vetput heeft kan bij ons terecht!

 

Werking vetafscheider

Een vetafscheider werkt volgens het principe van onderlinge zwaartekracht. Water en dierlijke/plantaardige vetten verschillen namelijk in dichtheid, water is zwaarder dan olie/vet. De zware bestanddelen van de vetten zetten zich af op de bodem van de vetafscheider (in de slibvangruimte) en de lichte bestanddelen drijven aan het wateroppervlak (de afscheidingsruimte). Het afvalwater, zonder slib en vetten, wordt afgevoerd naar de riolering. Dit kan eventueel met behulp van een pomp. 

 

Lediging en reiniging

Eerst en vooral wordt de vetput volledig geleegd. Vervolgens gebruiken onze medewerkers de hoge druk  installatie van de COMBI-vrachtwagen om de vetput volledig schoon te spuiten en te zorgen dat al het aanwezige afvalwater en vet/slib verwijderd wordt. Ook worden de afvoer- en toevoerleiding gereinigd. Tijdens de ruimingswerken zorgen we ervoor dat er heel proper efficiënt te werk wordt gegaan om de activiteiten zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen en de werkplaats niet te vervuilen of te infecteren. Zo verloopt alles volgens de wetgeving, zowel voor U als voor ons!

 

Onderhoud

Bij ons kan u ook een onderhoudscontract afsluiten. Uw vetafscheider wordt dan op regelmatige basis geleegd en gereinigd. Op voorhand verwittigen we de klant om een precieze afspraak te maken. Zo blijft uw vetput in goede staat en kunnen problemen voorkomen worden!

Klik hier om een afspraak te maken of vragen te stellen!

Waterzuiverputten